UUDISED
Loodusprojekt - ELO väikesaarte alane konkurss (15 märts 2007)

Projekti eesmärk on äratada noortes huvi Eesti väikesaarte looduse ja kultuuriloo vastu ning parandada noorte teadmisi väikesaartest ja Eesti merekultuurist. Konkreetselt keskendub projekt Pakri saarte looduse ja kultuuriloo tutvustamisele.

 

Projekti etapid
1. konkursi väljakuulutamine – 15. märts
2. referaatide esitamine 15. mai ja hindamine 15.-29. mai
3. võitjate väljakuulutamine – 30. mai
4. matkade toimumine – ajavahemikus 2.-13. juuli
5. avalikustamine – parimad referaadid internetis – juulis

 

Projekt toimub kahes järgus.
Esimeses järgus
korraldab ELO konkursi, millel osalejad esitavad Pakri saarte loodusega seotud teemal referaadi.  Projektis osalevad ELO klubide (8.-9. klass) ja Junior-Teamide (10.-12. klass) liikmed ning osaleda võivad ka kaasõpilased koolidest, kus elolased õpivad. Projekti juhend saadetakse ELO rühmadele ja kaasatavatele koolidele meili teel. Noored moodustavad referaatide koostamiseks kuni 5-liikmelised grupid ja iga grupp valib neljast teemast neile sobiva.


Tööd soovitav vormistada arvutil, reavahe 1,5 ja kirja suurus 12.
Tiitellehele märkida referaadi teema, töö koostanud õpilaste nimed, ELO rühma või kooli nimi, kuraatori, juhendaja või õpetaja nimi.
Põhiosa maksimaalne lehekülgede arv 5-7 lehekülge. Lisada kasutatud materjalide loetelu ja soovi korral illustreeriv materjal.


Grupitööna valminud referaadid esitatakse ELO peakorterisse kas meili teel aadressil peakorter@elo.ee või posti teel Mustamäe tee 59, Tallinn 10621, saaja Noorteühendus ELO hiljemalt 15. maiks või 15. mai kuupäeva postitempliga.


Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad ELO esindajad ja vastava teema asjatundjad. Hinnatakse tööde vastavust teemale ja vormistust. Hindamise tulemusel kuulutatakse välja iga teema esimene, teine ja kolmas koht.


Teises järgus toimub iga teema 3-le esimesele grupile ja nende õpetajale või juhendajale  2-päevane preemiamatk kajakkide e. meresüstadega Pakri saartele. Iga matk keskendub teemale, mille võitjagrupid kaasas on. Matkal on kaasas hindamiskomisjoni kuulunud eriala spetsialist, kelle juhtimisel tutvutakse looduses teemaga seotud objektidega.

 

Teemad:
• Balti klint, Põhja-Eesti pank, Väike-Pakri pankrannik.
• Pakri saarte inimasustuse ajalugu ja selle mõjud ning seosed loodusega.
• Pakrite elusloodus. Haruldased kooslused ja liigid.
• Pakrite militaarne ajalugu ja selle tagajärjed loodusele.

 

Matkadel osalejad saavad lisaks loodusteemalisele koolitusele kogenud kajakiinstruktori juhtimise all läbi praktilise merekogemuse algteadmisi mereohutuse alal. See on oluline olukorras, kus noorte praktilised teadmised looduskeskkonnas käitumisest aina vähenevad.

 

2007. aasta suvel toimuval ELO Suurlaagri looduspäeval tehakse projektist ülevaade kõigile laagrilistele.


Projekti tutvustus, ülevaade projekti käigust, paremad referaadid ja preemiamatka võitnud rühmade ja koolide nimed pannakse üles internetti ELO kodulehele.

 

Projektis osalemiseks palun registeerida grupp meiliaadressil peakorter@elo.ee hiljemalt 2. aprilliks.
Registreerimisel märkida
- osaleva ELO rühma või kooli nimi
- osalejate nimed ja klass
- kuraatori, juhendaja või õpetaja nimi ja kontaktandmed
- valitud teema

 

2-päevased õppe- ja preemiamatkad viivad läbi Seikluspuhkus OÜ (www.seikleja.com)  kogenud kajakiinstruktorid.

 

Projekti läbiviimist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Arhiiv